I en rapport kritiseras VGR hårt för att trots det ekonomiska läget ha ökat sina konsultkostnader de senaste tre åren. 2009 låg konsultkostnaderna på 317 miljoner kronor, nästa år var de uppe i 378 miljoner och förra året hamnade de på 445 miljoner. Drygt hälften hänförs till it-konsulter.

– Det är höga belopp det handlar om och dessutom fortsätter de att öka trots den ekonomiskt tuffa situationen och de stora besparingar som görs inom andra områden. Ett företags första åtgärd vid en ekonomisk nedgång är att se över konsultkostnaderna. Men VGR visar inga tecken på att dra ner dem, tvärtom ökar de, säger Ulf Sjösten, ordförande för revisorskollegiet.

Utifrån granskningen framförs kritik på ett antal punkter som nu regionstyrelsen uppmanas att utreda.

I tilläggsavtal som tecknats har det debiterade priset varit betydligt högre än ramavtalspriset, ibland dubbelt så högt. Underkonsulter har tagit mer betalt per timme än vad ramavtalet säger. Dessutom har det köpts mycket it-konsulttjänster från leverantörer utanför ramavtalen.

– Vi ser ett antal felaktigheter. Det mest allvarliga är att vi har upptäckt att ramavtalen frångås och eventuellt även lagen om offentlig upphandling. Så här får det inte vara.

Revisorerna konstaterar även att väldigt många konsultavtal löper på lång tid och ställer sig frågande till varför. När konsulter fortsätter att anlitas år efter år måste man ställa sig frågan om inte den typen av löpande arbetsinsats borde utföras av anställd personal i stället, anser Ulf Sjösten.

– Det samlade intrycket av konsultanvändningen är att det verkar aningslöst snarare än slarvigt. Uppenbarligen saknas det överblick och en strategi för användningen av konsulter. Regionen måste ta tag i det och strama upp sina rutiner. En så stor utgiftspost som en halv miljard måste man ha ett helhetsgrepp på.

Han drar paralleller med den heta debatt som förts kring de läkare som regionen hyr in via bemanningsföretag för 600 miljoner per år. Den kostnaden har regionen beslutat att sänka.

– Bemanningsläkarna har varit mycket kritiserade, men när det gäller konsulterna är det ingen som ifrågasatt rimligheten. Det har inte ens funnits på kartan verkar det som. Det har bara rullat på.

Fakta

  • Omfattning och fakturerat pris stämmer inte alltid med ramavtalen.
  • Ett antal tilläggsavtal har tecknats på områden där ramavtal finns och i strid med dessa. Det finns tilläggsavtal där leverantörer debiterat avsevärt högre timpris och fakturerat större omkostnader än vad som avtalats i ramavtalen. I ett antal fall är timpriset fördubblat.
  • Vissa verksamheter har fortsatt att anlita leverantörer trots att avtalen löpt ut. Det är oklart om det rör sig om fullföljande av gamla avtal eller nya inköp.
  • I flera fall har upphandlade konsulter anlitat andra konsultföretag som underleverantörer. Några av dessa har debiterat högre timpris än vad som avtalats i ramavtalen.