Personliga assistenter har ofta ett stort ansvar för att vårdtagarens, eller assistensanvändarens liv ska fungera. Det handlar inte bara om vardagliga behov utan kan också handla om att boka läkarbesök, ta emot och agera på den information som läkaren ger, att ge läkemedel på bestämda tider, ta emot och sköta träningsprogram från sjukgymnaster, att använda hjälpmedel av olika slag för att förbättra vårdtagarens hälsa, med mera. Dessutom ska all denna information förmedlas till hela arbetslaget av personliga assistenter.

För att detta ska fungera används normalt en pärm där alla aktiviteter ska dokumenteras. Problemet är dock att pärmen ofta blir en dammsamlare som innehåller inaktuell information. För att råda bot på detta har Emanuel Nyberg och Joakim Österlund, personliga assistenter i Nacka, tagit fram en webbaserad assistansbok som innehåller all den information som personalen behöver.

– Med den höga personalomsättning som är i assistansbranschen skapas ofta kunskapsluckor som drabbar assistentanvändarna. Målet med Assistansboken är att bibehålla kvaliteten på assistansen och skapa en röd tråd, även då nyckelpersoner försvinner, så att viktig information från exempelvis en vårdgivare, inte faller mellan stolarna, säger Emanuel Nyberg.

Tanken med Assistensboken är att samla all information om vårdtagarens behov, instruktioner om behandlingsåtgärder, med mera. Dessutom vill man skapa en kontinuerlig dialog mellan assistenterna i arbetslaget.

Om vårdtagaren har en läkartid inbokad är det möjligt för alla assistenter att se detta i systemet där det också går att samla frågor som läkaren behöver besvara. När en sjukgymnast tar fram ett träningsprogram är det möjligt att skriva in det i systemet och skapa en planering för hur träningen ska genomföras. När åtgärderna är genomförda så bockas de av.

Emanuel Nyberg berättar att han och Joakim Österlund skapade Assistansboken som ett projekt för eget bruk i början av 2009, så att vikarierande personal snabbt kunde sätta sig in i dagliga rutiner och arbetsuppgifter. Men verktyget visade sig snabbt vara så effektivt att fler assistansgrupper började efterfråga det. Därför för man nu diskussioner med flera assistansbolag som vill köpa in licenser för att använda systemet.

I början av april kommer en vidareutvecklad version av systemet där man förutom funktioner för kommunikation, planering och uppföljning även har lagt in ett schemaläggningsprogram och möjligheter att kommunicera med Försäkringskassan.
Trots att systemet kan innehålla känsliga patientdata anser Emanuel Nyberg inte att integritetsfrågan är något problem.

– Assistentanvändarna äger sin egen assistansbok och bestämmer helt själva vilka som ska få tillgång till den. Dessutom har alla assistenter skrivit på sekretessavtal, vilket gör att vi har ett säkert system som även klarar de juridiska kraven, säger han.