Med fler äldre, fler kroniska sjukdomar och fler som blir äldre, ökar kraven på effektivitet inom vården, samtidigt som kostnaderna måste balanseras.

Under Vitalis på torsdagen talade Karin Båtelson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ledamot i Läkarförbundets råd för it och medicinteknik, om Läkarförbundets vision för framtidens vårdsystem.

– Nästa generation journalsystem utgår från vårdfunktionen och inte från klinik eller mottagning. De ger rätt information till rätt person i rätt tid och i rätt mängd, säger hon.

Systemen utgår från att inte bara patienter även personalen är individer som ska ha möjlighet att efter anpassa systemen och välja hur informationen i journalen presenteras.

Karin Båtelson tryckte också på behovet av överskådlighet, för att slippa ägna så mycket tid åt att leta efter information som sker i dag. Att bara ha en inloggning för att nå alla system skulle också effektivisera arbetet.

– Inom vården läggs det alldeles för mycket tid på att logga in och logga ut ur olika system, att öppna en massa fönster och växla mellan dem.

Hon uttryckte även en förhoppning om att ta anvädningen av tekniken ett steg längre. I stället för att läkarna som de alltid gjort skriver in löpande text i journalerna, och ofta upprepar samma information vid varje besökstillfälle, borde det göras mer rationellt, anser hon.

– Vi behöver arbeta på ett annat sätt och i stället mata in grunddata en gång och sedan fyller på efter hand med det som är nytt. En journal är inget annat än en suverän databas och den måste göras mer sökbar, säger Karin Båtelson.

Grundläggande för att uppnå förbättringarna i vårdsystemen är en ökad kommunikation mellan olika grupper, både på it- och vårdsidan. Det skulle leda till mindre prestige och att att hjulet inte uppfinns överallt.

– Vi måste träffas mycket mer! Användare, interaktionsdesigner, it-upphandlare och systemleverantörer, bland annat.

Användningen av systemen bör också utvärderas och följas upp bättre så att de som använder dem verkligen gör det på rätt sätt, påpekade Karin Båtelson.

Det innebär även att användarna behöver få ordentligt med tid till utbildning och information, och att deras synpunkter hörsammas.
Annars är det svårt att begära att sjukvårdspersonalen ska ta till sig tekniken, menade hon.