I en utredning initierad av socialdepartementet har det nu tagits fram ett förslag på en ny datalagstiftning inom hälso- och sjukvården. Tanken har varit att ge en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Myndigheten är dock skarpt kritisk till de förslag som nu presenteras.

– Bristerna i förslagen riskerar att leda till en obefogad spridning av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och det är oacceptabelt, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, i pressmeddelandet.

Myndigheten har funnit en rad brister och framhåller framförallt att det saknas analyser över vilka konsekvenser en ökad spridning av personuppgifter kan få för den personliga integriteten.

– Lagförslag som rör känsliga uppgifter om väldigt många personer måste enligt grundlag innehålla ordentliga analyser och välgjorda avvägningar där man övervägt mindre integritetskränkande alternativ och det måste också finnas förslag på konkreta integritetsskyddande åtgärder. Det saknas i stor utsträckning här, säger Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen påpekar också att hälso- och sjukvården ganska nyligen fick en ny dataskyddslagstiftning som ökade möjligheterna för spridning av patientuppgifter inom vården. Men myndigheten påpekar att vården inte följt den lagstiftningen och ifrågasätter därför rimligheten i att ändra lagstiftningen så att patientuppgifter får spridas ytterligare.