2003
En anställd som är ansvarig för flera it-projekt inom Stockholms läns landsting, varnar i en skrivelse Landstingsstyrelsens it-förvaltning för brister i den kommande upphandlingen av Gemensam vårddokumentation, GVD.
Personen menar att landstinget inte har gjort några förstudier av det system de önskar införskaffa och att de därför inte kan ställa relevanta krav i upphandlingen.

2003
Landstingsrevisorerna kritiserar brist på styrning av it-verksam­heten i Stockholms läns landsting. För GVD behövs framför allt en bättre kommunikationsplan, anser de.

2004
Än en gång riktar landstings­revisorerna kritik mot landstingets it-styrning och strategi. Landstingsledningen bör styra upp detta och samtidigt förankra GVD bättre i vårdverksamheten, skriver de. Samtidigt varnar revisorerna för en skakig ekonomi kring GVD:

”Upphandlingsprojektet överskred den tänkta budgeten (1,5 miljoner kronor) med mer än 100 procent.”

”Beräknade centrala it-kostnader närmar sig 600 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Hur mycket av detta som avser GVD är oklart.”

”Det är av stor betydelse att det görs en kostnadskalkyl för GVD samt att finansieringsläget klarläggs.”

2005
En anställd från it-organisationen varnar i en skrivelse till GVD-ledningen för stora problem och kostnader med HTB-databasen, den lagringstjänst som upphandlats för GVD. Pilottester tyder på att den nya databasen blir svår att bygga samman med andra landstingssystem och att systemet är svårföränderligt.

”Vi har åkt på ett antal funktionsmässiga och prestandamässiga minor… Produkten verkar inte vara beprövad,” skriver personen.

2005
Landstingsrevisorerna konstaterar att styrningen av GVD har förbättrats i och med inrättandet av en programchef, men att förbättringar fortfarande krävs, bland annat när det gäller ekonomin.

2006
Landstingsrevisorerna påpekar att beslutsgången mellan landstings­­ledningen och it-ledningen är otydlig, vilket kan försämra arbetet med bland annat GVD. De framhåller att det finns ett motstånd bland personalen mot den centrala it-strategin.

2006
Flera anställda som är inblandade i bland annat GVD varnar muntligen landstingsledningen för att GVD inte når målen. It-strategin är otydlig, systemen fungerar inte och projektet är dåligt förankrat ute i vården, hävdar de och pekar på risken att 500 miljoner redan har gått till spillo.

2007
Konsultföretaget Ernst & Young, som har anlitats av den nya politiska majoriteten i landstingsstyrelsen, konstaterar att GVD-projektet saknar ledning och kontroll och att landstinget har misslyckats med att uppnå de uppsatta målen. Ur rapporten:

”Mycket få framsteg eller resultat från GVD har kunnat tillgodoräknas verksamheterna.”

”Tveksamheter råder gällande vad GVD verkligen ska uppnå.”
Konsulterna konstaterar även att budgeten på 200 miljoner har spräckts med råge. 1,6 miljarder kronor är den nya kalkylen fram till 2010.