– Sjuksköterskorna och läkarna slipper en massa onödigt dubbelarbete, säger Per Runefors, sjuksköterska och it-utvecklare vid Landstinget Kronoberg.

Tillsammans med kollegor har han sett till att alla journaluppgifter från länets diabetiker som Nationella diabetesregistret, NDR, behöver för att upprätthålla sitt nationella kvalitetsregister numera förs över automatiskt.

Det är få som ifrågasätter nyttan med nationella kvalitetsregister. Att vården på så sätt blir både säkrare och bättre är de flesta överens om. Men det finns ett problem. Alla register kräver ett dubbelarbete. När läkaren eller sjuksköterskan har fört in alla relevanta uppgifter i journalsystemet, ska samma uppgifter skrivas in i registret. Många tycker att dubbelregistreringen tar så mycket tid i anspråk att de struntar i det helt enkelt, vilket försämrar registrens kvalitet.

Men sedan elva månader tillbaka förs alla relevanta uppgifter om diabetikerna i landstinget över automatiskt till kvalitetsregistret. Detta tack vare att man skapat en ”diabetesmall” i journalsystemet Cambio Cosmic.

Uppgifterna exporteras sedan till ett datalager från vilket informationen skickas över till Nationella diabetesregistret, NDR.

– Vi valde NDR eftersom det är ett stort register med en utbredd användning och därför att det är både läkare och sjuksköterskor som rapporterar till det, säger Per Runefors.

I den diabetesmallen är det två saker som avgör huruvida journaluppgifterna ska exporteras eller inte.

– Det är dels godkännandet, om patienten ger sitt medgivande, dels den elektroniska signeringen av anteckningen.

Tack vare den automatiska överföringen har nu täckningsgraden ökat från cirka 70 procent före projektets början till knappt 90 procent.

– Det stora arbetet var att skapa det regelverk som gör att när man skriver en viss anteckning så förs den även över till NDR. Eftersom mallen är gemensam måste både sjuksköterskor och läkare komma överens, fortsätter Per Runefors.

En annan svårighet var att få över all den information som också ska gå till NDR men som ligger utanför mallen, exempelvis laboratorieprover, läkemedelsinformation och kontaktinformation. Dessa hämtas nu med automatik från andra moduler i journalsystemet.

Fakta

I projektet Automatisk rapportering till det Nationella diabetesregistret arbetar Per Runefors, Karin Johansson, Gun Ulfves och John Twisk. Landstinget Kronoberg står för finansieringen.