Vad betyder MIDS?

– MIDS är en förkortning för Medicitekniska InformationsDataSystem. MIDS-projektet syftar till att kartlägga vilka produkter och system som är involverade i vården, vilka problem som förekommer vid hantering av dem, samt att arbeta fram rekommendationer. MIDS steg 2, syftar till att förbättra säkerhetsmässiga aspekter på medicintekniska produkter som samverkar med it-system.

Har vårdens förhållande till it förändrats?
– Medicintekniska produkter har under de senaste åren blivit alltmer integrerade med it. Ofta utgör dessa i sin tur komponenter i nätverk av varierande storlek och utbredning. Tekniken ger nya möjligheter, men den innebär också nya risker. Det ökar kraven på rätt kompetens och goda samarbetsformer inom verksamheterna för att säkerställa patientsäkerheten.

Vad innehåller den preliminära projektrapporten?
– Den innehåller bland annat rekommendationer inom MIDS området kring samarbete och samverkan för medicinteknik - och IT- verksamheter och kring riskhantering för olika system. Vi lyfter också fram ett föreslag till utbildningsplan för berörd personal i vården. De kommentarer och synpunkter som seminariedeltagarna lämnar kommer vi att ta hänsyn till när vi sätter samman slutrapporten.

För mer information om projektet MIDS steg 2 och seminariet se http://www.mtf.nu